Main Page

Revision as of 23:57, 2 November 2018 by Jeremi (talk | contribs)
LibBanner.png
Welcome to the searchable catalog of the
Tsadra Foundation Research Library in Boulder, Colorado.

Featured Books

Newest Books

The Continuous Rain of Nectar that Nurtures the Sprouting of the Four Kayas-front.jpeg
The Continuous Rain of Nectar that Nurtures the Sprouting of the Four Kayas
Karmapa, 16th and Sangye Nyenpa. The Continuous Rain of Nectar that Nurtures the Sprouting of the Four Kayas: A Guru Yoga of the Sixteenth Lord, Rigpe Dorje - With a Commentary on the Guru Yoga: The Means to Attain the Four Kayas. Kathmandu: Benchen Sungrab Gyunpel Khang, 2018.
Music of the Sphere of Definitive Meaning-front.jpeg
Music of the Sphere of Definitive Meaning
Karmapa, 3rd and Sangyes Nyenpa. Music of the Sphere of Definitive Meaning: Detailed Explanation of the Mahamudra Prayer in Accordance with the Philosophy of the Great Emptiness-of-Other. Kathmandu: Benchen Publications, 2020.
Tibetan-English Dictionary - Compact Edition (Chandra Das)-front.jpeg
Tibetan-English Dictionary - Compact Edition (Chandra Das)
Chandra Das, Sarat. Chandra Das, Tibetan-English Dictionary - Compact Edition. New Delhi: Paljor Publications, 2004.
Tibetan Proverbs-front.jpeg
Tibetan Proverbs
Pemba, Lhamo. Tibetan Proverbs. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives,1996.
New English-Tibetan Dictionary (2003, Paljor Publications)-front.jpeg
New English-Tibetan Dictionary (2003, Paljor Publications)
Chophel, Norbu. New English-Tibetan Dictionary. New Delhi: Paljor Publications, 2003.
Prarthana-front.jpeg
Prarthana
Shanbhag, Arun. Prarthana: A Book of Hindu Psalms with Commentary. Arlington, MA: Arun Shanbhag, 2007.
The Yoga of Spiritual Devotion-front.jpeg
The Yoga of Spiritual Devotion
Prakash, Prem. The Yoga of Spiritual Devotion: A Modern Translation of the Narada Bhakti Sutras. Rochester, VT: Inner Traditions International, 1998.
The Yoga-Sūtra of Patañjali-front.jpeg
The Yoga-Sūtra of Patañjali
Feuerstein, Georg. The Yoga-Sūtra of Patañjali: A New Translation and Commentary. Rochester, VT: Inner Traditions International, 1989.
A History of Traditional Fields of Learning-front.jpeg
A History of Traditional Fields of Learning
Samten, Muge. A History of Traditional Fields of Learning: A Concise History of Dissemination of Traditional Fields of Learning in Tibet. Translated by Sangye Tandar Naga. New Delhi: Library of Tibetan Works and Archives, 2005.
Wheel of Wisdom-front.jpeg
Wheel of Wisdom
Gyalthsen, Könchog. Wheel of Wisdom. Translated by Terence Barrett. Gainsville, FL: Vajra Publications, 2012.
The Edicts of Asoka (1978)-front.jpeg
The Edicts of Asoka (1978)
Nikam, N.A. and Richard McKeon, trans. and eds.The Edicts of Asoka. Chicago: The University of Chicago Press, 1978.
Painted Illustrations of The Manuscript Covers in National Archives from Nepal-front.jpeg
Painted Illustrations of The Manuscript Covers in National Archives from Nepal
Pradhananga, Saubhagya. Painted Illustrations of The Manuscript Covers in National Archives from Nepal. Kathmandu: Government of Nepal, 2015.
Catalogue of Tibetan Texts - Vol. 8-front.jpeg
Catalogue of Tibetan Texts - Vol. 8
Pradhananga, Saubhagya. Catalogue of Tibetan Texts Volume - 8. Kathmandu: Government of Nepal, 2019.
Catalogue of Tibetan Texts - Vol. 7-front.jpeg
Catalogue of Tibetan Texts - Vol. 7
Pradhananga, Saubhagya. Catalogue of Tibetan Texts Volume - 7. Kathmandu: Government of Nepal, 2018.
Catalogue of Tibetan Texts - Vol. 6-front.jpeg
Catalogue of Tibetan Texts - Vol. 6
Pradhananga, Saubhagya. Catalogue of Tibetan Texts Volume - 6. Kathmandu: Government of Nepal, 2017.
Catalogue of Tibetan Manuscripts - Vol. 5-front.jpeg
Catalogue of Tibetan Manuscripts - Vol. 5
Darnal, Prakash. Tibetan Manuscripts Catalogue (Volume - 5). Kathmandu: Government of Nepal, 2013.
Catalogue of Tibetan Manuscripts - Vol. 4-front.jpeg
Catalogue of Tibetan Manuscripts - Vol. 4
Darnal, Prakash. Tibetan Manuscripts Catalogue (Volume - 4). Kathmandu: Government of Nepal, 2012.
Tibetan Manuscripts Catalogue - Vol. 3-front.jpeg
Tibetan Manuscripts Catalogue - Vol. 3
Nepal, Bhim Prasad. Tibetan Manuscripts Catalogue (Volume - 3, rDo to Bodhi). Kathmandu: Government of Nepal, 2011.
... further results

Featured Tibetan Publications

Newest Tibetan Additions

Phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ( Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang)-front.jpeg
Phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ( Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang)
phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, nd.
Skyob pa 'jig rten mgon po'i rnam thar-front.jpeg
Skyob pa 'jig rten mgon po'i rnam thar
'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. 'bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi rnam thar snying bsdus འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2003.
'bri gung grub dbang a mgon rin po che'i rnam thar-front.jpeg
'bri gung grub dbang a mgon rin po che'i rnam thar
grub pa'i dbang phyug chen po a mgon གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་. grub pa'i dbang phyug chen po a mgon rdo rje 'chang gi rnam thar rags bsdus bka' brgyud bstan pa'i mdzes rgyan གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་རགས་བསྡུས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Sdom gsum (2007, Kagyu College)-front.jpeg
Sdom gsum (2007, Kagyu College)
rgyal dbang kun dga' rin chen, Phag mo gru pa and rig 'dzin chos grags. sdom gsum. Dehra Dun: Kagyu College, 2007.
Dad gdung yid kyi mchod sprin 'gyur khug stong gi rol mo-front.jpeg
Dad gdung yid kyi mchod sprin 'gyur khug stong gi rol mo
Dbang lung man ngag gi bka' slob dang bka' khrid gces btus dang po-front.jpeg
Dbang lung man ngag gi bka' slob dang bka' khrid gces btus dang po
Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po ches bstsal ba'i dbang lung man ngag gi bka' khrid dang bka' slob gces btus dang po ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་བཀའ་ཁྲིད་དང་བཀའ་སློབ་གཅེས་བཏུས་དང་པོ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa-front.jpeg
7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa
Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་གཉིས་པ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Dpal rgyal dbang karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i gsung gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus-front.jpeg
Dpal rgyal dbang karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i gsung gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus
Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. 7dpal rgyal dbang karma pa sku phreng gsum pa rang byung rdo rjes mdzad pa'i gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus ༧དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གཞུང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཀུན་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Sman bla'i chos skor bdams bsgrigs-front.jpeg
Sman bla'i chos skor bdams bsgrigs
Various Authors. sman bla'i chos skor bdams bsgrigs སྨན་བླའི་ཆོས་སྐོར་བདམས་བསྒྲིགས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020.
Sum rtags mu tig phreng mdzes-front.jpeg
Sum rtags mu tig phreng mdzes
Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་. yul gangs can pa'i brda yang dag par sbyor ba'i bstan bcos kyi bye brag sum cu pa dang rtags kyi 'jug pa'i gzhung ge rnam par bshad pa mkhas pa'i mgul rgyan mu tig phreng mdzes ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་བརྡ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་. Delhi: Sherig Parkhang ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་, 2005.
Bod rgya tshig mdzod chen mo-front.jpeg
Bod rgya tshig mdzod chen mo - Vol. 2
bod rgya tshig mdzod chen mo smad cha བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྨད་ཆ་. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ The Ethnic Publishing House, 1996.
Bod rgya tshig mdzod chen mo-front.jpeg
Bod rgya tshig mdzod chen mo - Vol. 1
bod rgya tshig mdzod chen mo stod cha བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟོད་ཆ་. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ The Ethnic Publishing House, 1996.
Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - Vol. 3-front.jpeg
Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - Vol. 3
Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol smad cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་སྨད་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - Vol. 2-front.jpeg
Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - Vol. 2
Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol bar cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་བར་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - Vol. 1-front.jpeg
Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - Vol. 1
Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol stod cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་སྟོད་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 3-front.jpeg
Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 3
rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me smad cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྨད་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 2-front.jpeg
Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 2
rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me bar cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་བར་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 1-front.jpeg
Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 1
rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me stod cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
... further results

Newest Dissertations

The Phur pa bcu gnyis A Scripture from the rNying ma'i rgyud 'bum-front.jpeg
The Phur pa bcu gnyis: A Scripture from the rNying ma'i rgyud 'bum
Mayer, Robert David Simon. The Phur pa bcu gnyis: A Scripture from the rNying ma'i rgyud 'bum. PhD diss., University of Leiden, 1996.
Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China: A Comparison of the Concepts of Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China
Chih-Mien Adrian Tseng. "Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China: A Comparison of the Concepts of Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China." PhD diss., McMaster University, 2014.
Le Dharmadharmatāvibhāga, texte bouddhique de l’Inde du IV siècle
Denis, Diane, Le Dharmadharmatāvibhāga, texte bouddhique de l’Inde du IV siècle, traduction des stances et du commentaire de Mipham, suivie d’un examen minutieux. Quebec: Universite Laval, 2013.
Multivariant Levels of Interpretations on Selected Caryās
Mipham on the Dependent Nature - The Three Natures through the Lens of Purity and Delusion
Cotter, Martina N. Mipham on the Dependent Nature: The Three Natures through the Lens of Purity and Delusion. MA thesis, Kathmandu University, 2017.
Demandingness, Self-Interest and Benevolence in Santideva's Introduction to the Practice of Awakening (Bodhicaryavatara)
Harris, Stephen. Demandingness, Self-Interest and Benevolence in Śāntideva's Introduction to the Practice of Awakening (Bodhicaryāvatāra). PhD diss., University of New Mexico, 2014.
The Cultural Translation of Buddhism - Problems of Theory and Method in the Study of Buddhism in England
Mellor, P. A. 1989. “The Cultural Translation of Buddhism: Problems of Theory and Method in the Study of Buddhism in England.” PhD. Thesis, University of Manchester.
Buddhist Translation Procedures in Third-Century China - A Study of Dharmaraksa and his Translation Idiom
Boucher, Daniel. 1996. "Buddhist Translation Procedures in Third-Century China: A Study of Dharmarakṣa and His Translation Idiom."Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.
Utilizing Terror - On the Adoption and Refinement of Skull Cups in Tibetan Buddhism
Fuentes, Ayesha. Utilizing Terror: On the Adoption and Refinement of Skull Cups in Tibetan Buddhism. Master's Thesis. Tufts University, 2011.
Namthar, Comics in Tibet, and the Aesthetics of Contemplative Imagination
Wilkinson, Celso. Namthar, Comics in Tibet, and the Aesthetics of Contemplative Imagination. MA Thesis. Naropa University, 2013.
Radiant Play of the Unborn - Shechen Gyaltsap IV's Illuminating Jewel Mirror and the Mandala of Appearances
Goetz, Laura. "Radiant Play of the Unborn: Shechen Gyaltsap IV's Illuminating Jewel Mirror and the Maṇḍala of Appearances." MA Theses, Naropa University, 2014.
Edition und Ubersetzung von Lama Zhangs Blitzschlag(gleicher) Mahamudra
Prax, Andrea. "Edition und Übersetzung von Lama Zhangs Blitzschlag[gleicher] Mahāmudrā". Master's thesis, University of Vienna, 2013.
Gha rung pa lha'i rgyal mtshan as a Scholar and Defender of the Jo nang Tradition - A Study of His Lamp that Illuminates the Expanse of Reality with an Annotated Translation and Critical Edition of the Text
Duoji, Nyingcha. "Gha rung pa lha'i rgyal mtshan as a Scholar and Defender of the Jo nang Tradition: A Study of His Lamp that Illuminates the Expanse of Reality with an Annotated Translation and Critical Edition of the Text." PhD diss., Harvard University, 2014.
Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Religious Institutions in Thirteenth Century Tibet
Ward, Jared. "Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Religious Institutions in Thirteenth Century Tibet". Master's thesis, John Carroll University, 2012.
The Man from Samye - Longchenpa on Praxis, its Negation and Liberation
Ifergan , Gidi. "The Man from Samyé: Longchenpa on Praxis, its Negation and Liberation". PhD diss., Monash University, 2013.
Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Beligious Institutions in Thirteenth Century Tibet
Ward, Jared. "Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Religious Institutions in Thirteenth Century Tibet". Master's thesis, John Carroll University, 2012.
Reconciliation and Legitimization - The Fifth Karmapa Deshin Shegpa's Trip to Ming China
Qujie, Suolang. "Reconciliation and Legitimization: The Fifth Karmapa Deshin Shegpa's Trip to Ming China". Master's thesis, University of British Columbia, 2012.
The Commodification of Tibetan Spirituality in Contemporary Chinese Popular Music
Yang, Xi. "The Commodification of Tibetan Spirituality in Contemporary Chinese Popular Music". Master's thesis, University of Hawai'i, 2014.
... further results

Newest Articles

Karmic Imprints, Exclusion, and the Creation of the Worlds of Conventional Experience in Dharmakīrti’s Thought
Prueitt, Catherine. "Karmic Imprints, Exclusion, and the Creation of the Worlds of Conventional Experience in Dharmakīrti’s Thought." Sophia 57, no. 2 (2018): 313-35.
Ratnakīrti and the Extent of Inner Space
Kachru, Sonam. Ratnakīrti and the Extent of Inner Space: an Essay on Yogācāra and the Threat of Genuine Solipsism. Sophia 58 (2019): 1-23.
Imagine Being a Preta
Tzohar, Roy. "Imagine Being a Preta : Early Indian Yogācāra Approaches to Intersubjectivity." Sophia 56, no. 2 (2017): 337-54.
I Take Refuge in the Sangha
Garfield, Jay. "I Take Refuge in the Sangha. But How? The Puzzle of Intersubjectivity in Buddhist Philosophy Comments on Tzohar, Prueitt, and Kachru." Sophia, 2019, 1-5.
Determining the Corpus of South Asian Female-Authored Buddhist Texts
Kragh, Ulrich Timme. “2017 BOOK CHAPTER: Determining the Corpus of South Asian Female-Authored Buddhist Texts of the Ninth to the Eleventh Centuries.pdf.” From Local to Global: Papers in Asian History and Culture, Prof. A.K. Narain Commemoration Volume, Vol. 3, Ed. Kamal Sheel, Charles Willemen, and Kenneth Zysk, Delhi: Buddhist World Press 3 (2017): 627–44.
Caryā and Cacā
Widdess, Richard. "Caryā and Cacā: Change and Continuity in Newar Buddhist Ritual Song." Asian Music 35, no. 2 (2004): 7-41.
Justification for and Classification of the Post-initiatory Carya in Later Indian Tantric Buddhism
Tanemura, Ryugen. "Justification for and Classification of the Post-initiatory Carya in Later Indian Tantric Buddhism." International Journal of South Asian Studies Vol. 1. (2008)
Ambiguous Sexuality: Imagery and Interpretation in Tantric Buddhism
Jackson, Roger R. "Ambiguous Sexuality - Imagery and Interpretation in Tantric Buddhism." Religion. 22, no. 1 (1992): 85.
Carya Nrtya of Nepal
Saiyada Jamila Ahmed. "Carya Nrtya of Nepal: When "Becoming the Character" in Asian Performance Is Nonduality in "Quintessence of Void"." TDR: The Drama Review 47, no. 3 (2003): 159-182. https://muse.jhu.edu/ (accessed March 7, 2019).
Painting Space with Colors: Tathāgatagarbha in the Mahāyānasūtrâlaṅkāra-Corpus IX.22-37
Griffiths, Paul J.. "Painting Space with Colors: Tathāgatagarbha in the Mahāyānasūtrâlaṅkāra-Corpus IX.22-37." In Buddha Nature: A Festschrift in Honor of Minoru Kiyota, edited by Paul J. Griffiths and John P. Keenan, 41-63. Tokyo: Buddhist Books International, 1990.
Review of The Buddha within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga by S. K. Hookham (Griffiths)
Griffiths, Paul J. "Review of The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga by S. K. Hookham." Journal of the American Oriental Society 113, no. 2 (1993): 317-19.
The Problem of Theodicy in the "Awakening of Faith"
Gregory, Peter N., "The Problem of Theodicy in the Awakening of Faith." Religious Studies 22, no. 1 (1986): 63-78.
Is Critical Buddhism Really Critical?
Gregory, Peter N. "Is Critical Buddhism Really Critical?" In Pruning the Bodhi Tree: The Storm over Critical Buddhism, edited by Jamie Hubbard and Paul Swanson, 286-297. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997.
The monistic absolute of the Uttaratantra and modern science
Goswami, S.C. "The monistic absolute of the Uttaratantra and modern science", Philosophy, Grammar and Indology: Essays in Honour of Prof. Gustav Roth, 275-282. Edited by Hari Shankar Prasad. Delhi 1992.
A Note on Ratnagotravibhāga I.52 + Bhagavadgītā XIII.3
Gokhale, Vasudeva Vishnunath. "A Note on Ratnagotravibhāga I.52 + Bhagavadgītā XIII.32." In Studies in Indology and Buddhology Presented in Honour of Professor Susumu Yamaguchi on the Occasion of His Sixtieth Birthday, 90-91. Kyoto: Hozokan, 1955.
Review of The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhāga by S. K. Hookham (Gimello)
Gimello, Robert M. "Review of The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga by S. K. Hookham." The Journal of Asian Studies 51, no. 3 (1992): 624-26.
Śākya mchog-ldan on gotra in Yogācāra and Madhyamaka
Gilks, Peter. "Śākya mchog-ldan on gotra in Yogācāra and Madhyamaka." Paper presented at the XVIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies, Vienna, August 2014.
On the Ritual Use of Ch'an Portraiture in Medieval China
Foulk, T. Griffith, and Robert H. Sharf. ‘‘On the Ritual Use of Ch’an Portraiture in Medieval China.’’ Cahiers d’Extreˆme-Asie 7, (1993–1994): 149–219.
... further results